سیاست

خاتمی: مردی که نیاموخت خاتمی هرگز نیاموخت که ماندلا به هیچ وجه راضی به حفظ نظام آپارتاید نبود و در جهت تداوم آن نکوشید، مبارزه‌اش عاری از خشونت بود اما هدف مشخص آن، سرنگونی نظام ظالم اقلیت سفید‌ها بر همه مردمان بود. ادامه‌ی مطلب...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - سیاست