گفتگو با آخرین ملکه ایران در باره نقش زنان ایرانی در نگاهبانی آب